Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Pred každým nákupom sa prosím dôkladne oboznámte s týmito obchodnými podmienkami. 


1.1. Definícia pojmov (základné informácie)

Prevádzkovateľ obchodu: 

DAN Distribution, s.r.o.

Považská 18, 94001 Nové Zámky 

IČO:46162399

IČDPH:SK2023254530

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. s.r.o.

Vložka číslo:  č.28934/N

Spoločnosť DAN Distribution, s.r.o. je platcom DPH.

Všetky ceny v našom obchode sú zmluvné a sú konečné.

Tel.: 035/ 37 00007

E-mail: info@hudobnaskolka.sk

Peňažný ústav: FIO Banka

Č.účtu IBAN: SK12 8330 0000 0026 0087 9986 (FIOZSKBA)


1.2 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len OP) sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.hudobnaskolka.sk, a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a prevádzkovateľom t.j. spoločnosť DAN Distribution, s.r.o., Považská 18, 94001 Nové Zámky, IČO: 46162399 (ďalej len prevádzkovateľ).

1.3 Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

1.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky prevádzkovateľom (e-mailom alebo telefonicky).

1.5 Všetky ceny za tovar a služby a poplatky uvedené v internetovom obchode sú konečné. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov a dodávateľov tovaru, alebo pri zistení, že sú ceny uvedené chybne. Prevádzkovateľ je v tomto prípade povinný informovať o tom kupujúceho. Kupujúci má právo v tomto prípade od zmluvy odstúpiť. 

1.6 Tovarom sa rozumie výrobok alebo služba, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu prevádzkovateľa.

1.7 Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

2. Povinnosti prevádzkovateľa

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky,

2.2 Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad ), príp. záručný list (ak ho výrobca poskytuje ).


3. Povinnosti kupujúceho

3.1 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek vád alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

3.2 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.


4. Objednávka

4.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii ( odoslaní ) objednávky. 

 • Pokiaľ nie je pri tovare uvedené inak, tovar ponúkaný v katalógu internetového obchodu si kupujúci objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je umiestnený na viditeľnom mieste v ľavej i spodnej časti elektronického obchodu v sekcii "Informácie".
 • Realizácia objednávky nie je podmienená registráciou v databáze systému internetového obchodu. Aktívnym zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.   Tak isto kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní od e-mailového potvrdenia objednávky kupujúcemu. Ak je objednaný tovar skladom, doba dodania je obvykle 2-14 pracovných dní. Ak objednaný tovar nie je skladom, prevádzkovateľ informuje kupujúceho o možnom termíne dodania. Prepravná spoločnosť doručí zásielku do 24-48 hodín od odoslania zásielky prevádzkovateľom.

4.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a po ich potvrdení prevádzkovateľom sú považované za záväzné pre obe zmluvné strany. 

4.3 Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim pri registrácii. Systém automaticky kupujúcemu odošle informačný e-mail s číslom objednávky, ktorú prijal. Tento e-mail má iba informatívny charakter a neslúži ako záväzné potvrdenie objednávky. Objednávku prevádzkovateľ po preverení skladových zásob potvrdí e-mailom s charakteristickým názvom "Potvrdenie objednávky". V prípade zrušenia objednávky bude stav objednávky označený ako "Zrušenie objednávky", po odoslaní objednávky "Objednávka odoslaná". 

4.4 V prípade, že tovar nie je momentálne na sklade a je nedostupný z dôvodu vypredania aj u dodávateľa, bude kupujúci o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný e-mailom či telefonicky. Pripravíme inú alternatívu tovaru, či navrhneme dohodu pre ďalší postup pri realizácii objednávky.

4.5 Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

4.6 V prípade objednávania tovaru, ktorý bežne nenaskladňuje na svoj sklad ani dodávateľ, alebo sa jedná o tovar na objednávku z dôvodu individuálnych úprav či výbavy, ktoré výrobca ponúka ako zákaznícky voliteľnú možnosť, je prevádzkovateľ oprávnený žiadať vyplatenie zálohy v rozsahu 10 - 50 % z kúpnej ceny tovaru vopred a to platbou na účet prevodom. Na tento účel bude zákazníkovi vystavená zálohová faktúra. 

4.7 Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu  v lehote do 24 hodín od realizácie objednávky, a to prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky.

V prípade, že kupujúci uhradil objednávku platbou vopred, prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. 

4.8 K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza telefonickým alebo e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany prevádzkovateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

4.9 V prípade, že si kupujúci po telefonickom či e-mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.  V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak prevádzkovateľ včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

5.2 Odstúpenie od zmluvy kupujúci oznámi prevádzkovateľovi vyplnením a odoslaním REKLAMAČNÉHO FORMULÁRA. Formulár kupujúci nájde v internetovom obchode v časti Zákaznícky servis/Reklamácie. Formulár je potrebné vyplniť a odoslať prevádzkovateľovi. O prijatí žiadosti a akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od doručenia ohlásenia.

5.3 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím zasielajte späť:

nepoužívaný

nepoškodený

kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)

spolu s dokladom o kúpe

v pôvodnom obale

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci prevádzkovateľovi náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. 

Tovar zašlite späť na adresu prevádzkovateľa: 

DAN Distribution, s.r.o., Považská 18, 94001 Nové Zámky, tel. 035/37 00007

5.4 Kupujúci pri odstúpení od zmluvy spolu s tovarom zašle originálny doklad (faktúru) a vyplní REKLAMAČNÝ FORMULÁR, ktorý je dostupný na stránke prevázdkovateľa v časti Zákaznícky servis/Reklamácie. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť. Prepravné náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

5.5 Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy:

 • ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),
 • objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,
 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
 • ak má podozrenie, že ide o poškodzovanie prevádzkovateľa zo strany kupujúceho, a to najmä úmyselným bezdôvodným a neoznámeným nepreberaním zásielok, ako aj iných dôvodov, ktoré zapríčinili z neplnenia si záväzkov zo strany kupujúceho prevádzkovateľovi akúkoľvek finančnú škodu.

5.6 O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak. 

5.7 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v tomto odseku Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • oneskorené dodanie tovaru nedbanlivosťou kupujúceho
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok


6. Dodanie tovaru

6.1 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov.

6.2 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním subjektom zabezpečujúcim prepravu. 

6.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

6.4 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného prevádzkovateľovi môže následne prevádzkovateľ poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

6.5  Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. - Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.6 Expedičné náklady:

 • štandardné doručenie tovaru prepravnou spoločnosťou GLS alebo UPS (platí pre územie SR): paušálny poplatok 5,- EUR 
 • pri objednávke nad 79,- EUR poplatok za dodanie prepravnou spoločnosťou neplatíte, pokiaľ celková hmotnosť zásielky neprevyšuje 20 kg. Nad túto hmotnosť sa rieši cena za dopravu dohodou.
 • doprava zdarma sa nevzťahuje na produkty zaradené v kategórii výpredaj!

V prípade že objednávka obsahuje  len takýto produkt, alebo ostatné produkty nepresahujú hodnotu potrebnú na dosiahnutie dopravy zdarma, bude k objednávke doúčtovaná cena dopravy vo výške 5,- EUR

6.7 Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.

6.8 Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim dohodol, prevádzkovateľ po obdržaní tovaru od kuriérskej spoločnosti bezodkladne odstúpi od kúpnej zmluvy a môže si uplatniť od kupujúceho nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.


7. Platobné podmienky

7.1 Po uskutočnení objednávky bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúra bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom.

Ponúkame tieto možnosti platieb na území Slovenskej republiky:

 • Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby UPS alebo GLS. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od kuriéra.
 • Bezhotovostná platba prostredníctvom prevodu na náš účet
  Peňažný ústav: Fio Banka (FIOZSKBA)
  IBAN: SK1283300000002600879986
  Názov účtu: DAN Distribution, s.r.o.
  KS: 0008
  VS: číslo objednávky

7.2 Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo  zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 • V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Všetky akcie platia do vypredania zásob.
 • Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list. K zásielke je pripojený aj potvrdený záručný list ( ak ho výrobca poskytuje ).
 • Za dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje dátum vystavenia daňového dokladu.
 • Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet prevádzkovateľa.

8. Reklamačný poriadok

8.1  Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú so spotrebiteľom. Začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Spotrebiteľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Spotrebiteľ je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať prevádzkovateľa o zistených vadách. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú prevádzkovateľom akceptované.

Práva a povinnosti spotrebiteľa sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z.

Reklamáciu tovaru môže spotrebiteľ uplatniť odoslaním na adresu prevádzkovateľa.

8.2 V prípade reklamácie zašle spotrebiteľ reklamovaný tovar na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa, alebo servisného strediska. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis vady a kontaktné údaje spotrebiteľa - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. 

Prevádzkovateľ  zašle spotrebiteľovi  po prijatí reklamácie obratom reklamačný protokol listovou zásielkou prípadne e-mailom, kde uvedie vadu tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži spotrebiteľovi ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru. Reklamačné konanie na tovar začína dňom, kedy spotrebiteľ doručí reklamovaný tovar vrátane príslušenstva poštou alebo osobne.

Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

8.3 V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má spotrebiteľ právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí prevádzkovateľ spotrebiteľovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, že spotrebiteľ nesúhlasí s výmenou tovaru za iný typ , bude mu kúpna cena vrátená do 7 dní od písomnej  alebo ústnej dohody na nim uvedený bankový účet.

8.4 O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky/e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. zaslaný spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.

8.5 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

Riešenie reklamácií sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený na stránke Reklamácie.


9. Výmena tovaru 

9.1 Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje, zašleme Vám na výmenu výrobok iný. Tovar máte možnosť vymeniť do 7 pracovných dní od dátumu prevzatia. V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.

Postup pri výmene:

 • Kupujúci je povinný zaslať Prevádzkovateľ výrobok späť bez známok používania, nepoškodený a najlepšie v pôvodnom obale spolu s faktúrou na ktorej vyznačí množstvo vráteného tovaru 
 • Kupujúci je povinný zvoliť taký vonkajší (prepravný) obal, aby nedošlo k poškodeniu originálneho obalu alebo tovaru pri preprave. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného prepravného obalu prevádzkovateľ nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.
 • Tovar zasielaný na výmenu zároveň odporúčame poistiť.
 • Vymieňaný tovar neposielajte dobierkou, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).
 • Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať. 
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak tieto uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Kupujúci a prevádzkovateľ sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou oznámi prevádzkovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a prevádzkovateľ sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

10.2 Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami.

10.3 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. a inými platnými právnymi predpismi SR, bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ani ich nebude obchádzať a poskytnuté osobné údaje bude používať len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok predávajúceho. Spracovávané osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov prevádzkovateľa, a to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

10.4 Kupujúci zaškrtnutím políčka súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov ale hlavne emailovej adresy a telefónneho čísla za účelom priameho marketingu prevádzkovateľa alebo tretích strán. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu a žiadať ich likvidáciu.

10.5 Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na stránke www.hudobnaskolka.sk  v časti "Správa účtu". 

10.6 Zrušenie registrácie a zákazníckeho konta: kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu. Zákaznícke konto bude deaktivované a kupujúci bude informovaný e-mailom. Všetky osobné, kupujúcim poskytnuté údaje budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané v lehote 30 dní. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 

Staničná 9, 950 50 Nitra 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 

fax č.: 02/ 58272 170 

Tieto podmienky sú platné od 1.3.2016

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.